Общи условия

Моля, запознайте се с нашите общи условия и при възникнали въпроси ще се радваме да отговорим своевременно. 

 1. Общи положения

1.1. Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), тъй като те са предназначени за регулирането на отношенията между „ГРИЙН БОКС РЕНТАЛ“ ООД (наричано по-долу „Доставчик“) и Клиентите на електронния магазин https://green-box.bg 

1.2. Настоящите Общи условия описват всички правила за ползване на уеб платформата Грийн Бокс Рентал. След click на бутона „Съгласен съм с Общите Условия на Грийн Бокс Рентал. Клиентите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. При несъгласие с тях, Клиентите не могат да ползват платформата Грийн Бокс Рентал.

1.3. Уеб платформата Грийн Бокс Рентал, достъпна на следния електронен адрес: https://green-box.bg, предоставя информация относно стоки, предлагани от Доставчика, както и възможност за онлайн поръчка и заплащане на стоки, възможност за регулярно изпращане на актуална информация относно нови и атрактивни продукти и планирани събития.

 1. Определения

2.1. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение:

 1. Уеб Платформата Грийн Бокс Рентал е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран електронен адрес https://green-box.bg   
 2. Доставчик на стоки и/ или Доставчик е „ГРИЙН БОКС РЕНТАЛ“ ООД, ЕИК 207026462, седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1504, район „Средец“, ул. „Сан Стефано“ № 22, ет. 10, ап. 43, интернет адрес https://green-box.bg, представлявано от управителите Иван Колев и Светослава Иванова; телефон за контакт: +359 888 771 337, e-mail за контакт: office@green-box.bg, адрес на осъществяване на дейност: гр. София, село Кривина, улица „Латинка“ № 22, регистрация по ЗДДС: BG207026462, адрес за изпращане на жалби от потребители и за кореспонденция с Доставчика: гр. София, п. к. 1504, район „Средец“, ул. „Сан Стефано“ № 22, ет. 10, ап. 43. 
 3. Поръчка на стоки – сключване посредством настоящата платформа на договор за наем с предмет на договора движима вещ (стока/продукт) – кутии за преместване на вещи;
 4. Клиент – физическо или юридическо лице, извършващо поръчка посредством платформата.
 5. Контактна форма –  предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на адрес https://green-box.bg/kontakti/, попълването на чиито задължителни полета е условие за осъществяване на контакт с Доставчика по въпроса – предмет на запитването.

 

 1. Регистрация на Клиенти и запитвания

3.1. Функционалностите на платформата позволяват извършването на поръчка без регистрация и без създаване на потребителски профил. 

3.2. Платформата предоставя възможност за осъществяване на контакт с Доставчика по конкретно запитване (въпрос, който интересува посетителите) посредством функционалностите на Контактната форма. В случай че Клиентът желае да изпрати запитване, той следва да попълни следните полета на Контактната форма: име, имейл адрес и текст на запитването. Клиентът може да изпрати запитването, ако отбележи, че се съгласява с настоящите общи условия, политиката за поверителност и политиката за бисквитки на Доставчика. 

 

 1. Сключване на договор, съхранение, технически стъпки

4.1. При направен избор за поръчка на определен пакет, предлаган посредством платформата, между Клиента и Доставчика следва да бъде сключен договор за наем от разстояние с предмет – избраният от Клиента пакет. Клиентът има право да коригира въведените от него данни до момента на финализирането на поръчката. 

4.2.    Договорът се сключва по следната процедура:

4.2.1. Извършване от Клиента на поръчка на избрания от него пакет по реда на Раздел 8, по-долу. В рамките на този процес Клиентът следва изрично да приеме настоящите Общи условия; 

4.2.2. Получаване от Клиента на уведомление за направена и приета поръчка, представляващо потвърждение за сключен договор, като последното се изпраща на имейл, посочен от Клиента при извършване на поръчката. 

4.3. Използване на кутиите – Клиентът потвърждава, че ще се грижи и пази кутиите, докато се намират в негово владение и се задължава да ги използва по предназначение. Клиентът поема отговорност за всички загуби или повреди по кутиите. Ако кутиите за преместване бъдат повредени или изгубени, докато са в притежание на Клиента, Клиентът ще бъде задължен да заплати пълната стойност на дребно на всяка кутия. Стойността на кутията на дребно е 79.40 лева с ДДС.

4.4. Използване на доли количка – Клиентът потвърждава, че ще се грижи и пази количките, докато се намират в негово владение и се задължава да ги използва по предназначение. Клиентът поема отговорност за всички загуби или повреди по количка. Ако количка за преместване бъдат повредени или изгубени, докато са в притежание на Клиента, Клиентът ще бъде задължен да заплати пълната стойност на дребно на всяка количка. Стойността на количка на дребно е 75.60 лева с ДДС.

 

 1. Задължения на Доставчика

5.1. Доставчикът е длъжен да полага усилия за поддържането на настоящата уеб платформа.

5.2. Доставчикът следва да предоставя вярна, пълна и достоверна информация относно предлаганите пакети кутии.

5.3. Доставчикът е длъжен да спазва предвидените в законодателството и в настоящите Общи условия мерки за защита на личните данни на Клиентите.

5.4. Доставчикът следва да достави за продукта – предмет на извършена поръчка от Клиент, съобразно изискванията на приложимото законодателство и предвиденото в настоящите Общи условия.  

 

 1. Задължения на Клиента

6.1. В процеса на извършването на поръчка посредством платформата, Клиентът се съгласява и се задължава да спазва приложимите изисквания на българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на етиката и морала.

6.2. При използването на платформата Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост.

6.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, материали, снимки, лога и други, публикувани на електронния сайт на уеб платформата.

 

 1. Предоставяне на допълнителна информация от външни източници

7.1. В платформата е възможно да бъдат поставени връзки (линкове) към външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени, за да помогнат на Клиентите по-лесно и бързо да открият определена допълнителна информация. 

7.2. Доставчикът не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, съдържаща се във външни уеб сайтове, както и за какъвто и да е тип промяна на информацията в тези уеб сайтове, предприета от оператора му или дължаща се на техническа или друга причина.

7.3. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди, вследствие на предприети действия от страна на Клиенти въз основа на използване на публикуваната информация на външни уеб сайтове. 

 

 1. Поръчка на съответния пакет кутии

8.1. Кутиите, обект на договор за наем, ще бъдат предлагани по различни пакети, подробно указани на платформата Грийн Бокс Рентал.

8.2. Поръчката на пакет кутии се извършва по следната процедура: 

8.2.1. Избор на конкретен пакет кутии; 

8.2.2. Въвеждане на начална дата за периода на наем;

8.2.3. Избор на период на наема, съгласно посочените във функционалностите на системата възможности.

8.2.4. Избор на времеви диапазон за доставка на кутиите, съгласно посочените във функционалностите на системата възможности.

8.2.5. Избор на допълнения към поръчката, съгласно посочените във функционалностите на системата възможности. 

8.2.6. Попълване на име и фамилия, адрес на доставка, телефон и и-мейл адрес на получателя;

8.2.7. Избор на начин и момент на плащане, съобразно възможностите, предоставени в електронния магазин;

8.2.8. Приемане на Общите условия на платформата, както и отбелязване, че Клиентът е запознат с политиката за поверителност и политиката за бисквитки на Доставчика; 

8.2.9. Преглед и финализиране на поръчката. Клиентът има право да поправя грешки при въвеждането на информация в процеса на поръчка до момента на отправяне на изявлението за сключване на договора (натискане на бутона за финализиране на поръчката).

8.2.10. След получаване на поръчката, представител на Доставчика ще се свърже с Клиента, за да бъде постигнато съгласие за точен час за доставка на кутиите.

8.2.11. Договорът за наем на кутиите за пренасяне се счита сключен и влиза в сила след постигнато съгласие между Клиента и Доставчика по чл. 8.2.10. и получаване от Клиента на потвърждение от Доставчика, изпратено по имейл за приета поръчка. 

8.3. Условия и начин на доставка на продуктите:

8.3.1. Клиентът потвърждава начина на доставка според предвидения в платформата метод, а именно: чрез транспорт на Доставчика, след посочване на дата и място на доставката. 

8.3.2. Преди заплащане на стойността на пакета и неговата доставка, Клиентът трябва да потвърди, че е запознат с условията на доставка, описани в тези Общи условия, като за целта на екран се визуализират цената на стоката, цена на доставка и общо дължима цена. 

8.4. Условия и начин на плащане на пакетите: 

8.4.1. Клиентът е длъжен да заплати избраният от него пакет посредством картово плащане (посредством карти, издадени от БОРИКА, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club и прочее) както и с пост терминал или в брой при доставка. В процеса на плащане Клиентът следва да въведе данните на съответната банкова карта (вид на картата, номер, срок на валидност, CVV2/СVС2 код и парола за автентикация).

8.4.2. Цените на посочените в сайта стоки са посочени в български левове, отнасят се за единица пакет кутии за пренасяне и са крайни цени (с включен ДДС). Доставчикът си запазва правото да променя цените, без да дължи предварително уведомяване на Клиентите.

 

 1. Предаване и приемане на кутиите за пренасяне

9.1. Кутиите за пренасяне се предават на Клиента в изправно състояние.

9.2. Състоянието на кутиите за пренасяне се отразява в приемо-предавателния протокол. При предаване на кутиите, в приемо-предавателния протокол се отбелязват забележки, ако има такива, по външния вид на кутиите за пренасяне. Претенции по състояние на кутиите за пренасяне от Клиента могат да се правят единствено пред Доставчика при приемането им.

9.3. Клиентът се задължава да върне кутиите за пренасяне в уговорения срок, в предварително съгласуван с Доставчика час, в същото състояние, в което са получили. 

9.4. При връщане на кутиите, след оглед и при установяване на повреди или липси, те се заплащат от Клиента.

9.5. При отказ на Клиента да подпише приемо-предавателния протокол при връщането на кутиите за пренасяне, то той се подписва едностранно от Доставчика и от свидетел, удостоверяващ отказа като констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише.

9.6. При невръщане на наетите кутии в посочените час и дата за връщане, Доставчика има право да уведоми компетентните органи за обсебване по смисъла на Наказателния кодекс, ако страните не са се уговорили да удължат срока на наема и Доставчика не е получил предварително писмено уведомление от Клиента за закъснението. 

9.7. Клиентът декларира, че знае следните обстоятелства:

9.7.1. Наетите кутии за пренасяне не са негова собственост; 

9.7.2. С настоящото кутиите му се дават, за да ги държи, пази и използва по предназначението им; 

9.7.3. Клиентът няма право да третира кутиите като свои и ако стори това, отговаря по чл. 206 от Наказателния кодекс за обсебване.

 

 1. Интелектуална собственост

10.1. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, Клиенти, предоставили за публикуване съответните материали.

 

 1. Защита на личните данни

11.1. Обработването на лични данни, предоставени от Клиенти при извършване на поръчки, се извършва съобразно предвиденото в Правила за поверителност на Доставчика (достъпни тук).

11.2. Настоящата уеб платформа използва технологията „бисквитки“. Повече информация е налична в Политика за бисквитките (достъпна тук).

 

 1. Промени в Общите Условия

12.1. Доставчикът може периодично да извършва промени в Общите условия. Доставчикът се задължава да уведоми Клиентите за настъпилите промени в 7-дневен срок от извършването им чрез публикуване на съобщение на видно и общодостъпно място в Интернет страницата на Уеб платформата, както и чрез индивидуален имейл, като с приемане на настоящите Общи условия Клиентите декларират, че приемат посочения начин на оповестяване за надлежно извършен. 

12.2. Промените в Общите условия обвързват и Клиенти, чиито поръчки са извършени преди настъпването на промяната. Те имат 1-месечен срок, в който да направят изрично изявление, че не са съгласни с промените в Общите условия. В случай, че в срока по първото изречение Клиент не направи изрично заявление за несъгласие с промените, се приема, че приема промените и е съгласен с тях.

 

 1. Промени и поддръжка на Платформата Грийн Бокс Рентал.

13.1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право по всяко време да променя формата и съдържанието на тази уеб платформа, както и временно да спре функционирането ѝ с цел подновяване на съдържанието или подобряване функционалността на платформата, както и по други причини от технически характер – след предварително уведомление на Клиентите, извършено посредством съобщение, което се публикува на заглавната страница на платформата. 

 

 1. Прекратяване 

14.1. Настоящите Общи условия и договора между Клиента и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

14.1.1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

14.1.2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

14.1.3. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

14.1.4. При изтичане на срока на наема.

 

 1. Отговорности

15.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които възпрепятствам изпълнението на задълженията му по тези Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика, също се считат за форс мажор.

15.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

15.3. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за наем, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиент, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е съответният Клиент.

 

 1. Юрисдикция

16.1. Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване няма да води до недействителност на Условията в тяхната цялост. 

16.2. Всички спорове, отнасящи се до тази уеб платформа или свързани с нея, включително споровете, свързани с или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в договорите, сключвани чрез тази уеб платформа или приспособяването на същите към нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от компетентният български съд.

16.3. По инициатива на Доставчика или Клиент, притежаващ качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, всеки спор, възникнал между тях по повод сключения помежду им договор за посредничество, може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, пл. ”Славейков” № 4 А, ет. 3,4 и 6, телефон за контакти: 02/933 0565, факс 02/9884218 и интернет адрес: https://kzp.bg/ или като бъде използвана Общодостъпната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG 

16.4. Контролни органи, следящи за спазването на настоящите Общи условия са:

 • Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg  
 • Комисия за защита на потребителите с адрес в град София пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон за контакт: 0700 111 22, e-mail: info@kzp.bg, Уебсайт: www.kzp.bg 

 

 

 

Call Now Button